Capital

Hovedpunkter

Ferd Capital oppnådde i 2017 en avkastning på 21%

De fleste av selskapene i porteføljen leverte en god resultatutvikling. Enkelte av selskapene rettet mot energisektoren fortsatt opplevde krevende markedsforhold, men likevel er det tidlige tegn til bedring i flere av segmentene

I det private mandatet har Ferd Capital i 2017 investert i Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium og økt vårt eierskap i Interwell. Samtidig har Mestergruppen gjennomført oppkjøp av Saltdalsbygg og Pretre, og Swix kjøpte i juni Helsport

Vi har ytterligere økt vårt fokus på det børsnoterte segmentet hvor porteføljen nå består av PGS, Scatec Solar, Benchmark Holding, NKT, Nilfisk, Boozt og XXL

1/4

Marked

Globalt var det makroøkonomiske klimaet gunstig i 2017 og aksje- og transaksjonsmarkedet hadde en positiv utvikling drevet av lave renter globalt og god tilgang til kreditt. Gjennom høsten viste boligmarkedet i Norge enkelte svakhetstegn, uten at det smittet over på andre sektorer. Våre porteføljeselskap har nesten uten unntak god resultatutvikling, og alle selskapene har forbedret sitt driftsresultat sammenlignet med fjoråret.

Ferd Capital har gjennom 2017 økt fokuset på investeringsmuligheter som utnytter Ferds fortrinn som eksempelvis fleksibilitet og langsiktighet. I det mer tradisjonelle transaksjonsmarkedet opplevde vi også i 2017 stor konkurranse i arbeidet med nye investeringsmuligheter og forventer at dette vedvarer.

Ferd Capital har gjennom 2017 økt fokuset på investeringsmuligheter som utnytter Ferds fortrinn som eksempelvis fleksibilitet og langsiktighet.

Porteføljeselskaper

2017 ble et begivenhetsrikt år for mange av våre porteføljeselskaper:

  • Aibel har i 2017 hatt en svært god leveranse på eksisterende prosjekter, blant annet på Johan Sverdrup drillingplattform som er det største prosjektet i selskapets historie. Videre har selskapet hatt flere suksessfulle oppdrag knyttet til modifikasjon/ferdigstillelse av produksjon og boreskip ved verftet i Haugesund. Selskapet har gjennom året hatt en ordreinngang på i overkant av 5 mrd NOK fra prosjekter som Snorre EPCIC, Johan Sverdrup Hook-up og Troll C.
  • Interwell hadde et godt år i 2017. Selskapet fikk reetablert organisk vekst og hadde god økning i lønnsomhet. Veksten kom fra alle regioner, men spesielt fra Midtøsten og Amerika. I løpet av året har selskapet utviklet og lansert nye produkter. Blant annet satte selskapet ny rekord med hensyn til hvor raskt de klarte å utvikle et produkt fra en ide til et ferdig kommersielt produkt. Selskapet har tatt nye viktige steg i utvikling og kommersialisering av en plugg for å permanent stenge ned oljebrønner (P&A).
  • Elopak har fortsatt arbeidet med å fylle opp kapasiteten innenfor rullmatet aseptisk kartong og fabrikken for mønekartong i Montreal. Begge områder har vist sterk vekst. Kommersialiseringen av aseptiske fyllemaskiner for meieriprodukter har også fortsatt og aksepten for det nye produktet blir gradvis høyere i markedet. Elopak har i 2017 også igangsatt et omfattende forbedringsprogram for å øke konkurransekraften i sine kjernemarkeder.
  • Mestergruppen hadde i 2017 god organisk vekst. Videre var fokus for året på å realisere synergier etter oppkjøpene av Byggtorget og Nordek i 2016. I tillegg ble to nye selskap en del av konsernet: I august kjøpte Mestergruppen majoriteten av aksjene i Saltdalsbygg og i desember ble aksjekjøpsavtalen med eierne av Pretre signert. Med disse oppkjøpene vil Mestergruppen ytterligere forsterke sin posisjon i bolig- og fritidsboligmarkedet.
  • Swix leverer et sterkt resultat for 2017, godt hjulpet av en god start på 2017-18 vintersesongen og en stadig vekst innen våre «outdoor-brands». Markedsposisjonen ble ytterligere styrket gjennom oppkjøpet av Helsport, som ble gjennomført i juni. Selskapet har gjennom høsten 2017 jobbet med å implementere en revidert selskapsstrategi med økt fokus på organisk vekst, merkevarebygging og digitalisering. Som en konsekvens av dette har selskapet gjort flere organisatoriske endringer, og har nå etablert en solid plattform for videre vekst med eksisterende merkevarer.
  • Servi hadde i 2017 fortsatt vanskelige markedsforhold drevet av nedgangen i offshore, men opplevde samtidig tegn til at den fallende aktiviteten har flatet ut og at markedet nå har stabilisert seg på et lavere nivå. Servi har fortsatt arbeidet med å tilpasse kostnadsnivået og gjennomført flere forbedringstiltak for å øke konkurransekraften til selskapet, herunder etablert en tydeligere satsing innenfor ettersalg og service.
  • Fjord Line hadde i 2017 en omsetningsvekst på nesten 20%. Veksten drives både av flere passasjerer, høyere billettinntekter og høyere ombordsalg. Passasjervolumet vokser særlig på rutene Langesund-Hirtshals, Sandefjord-Strömstad og Bergen-Stavanger. Gjennom den økte omsetningen og mer effektiv drift er også lønnsomheten vesentlig forbedret i 2017.
  • Fürst Medisinsk Laboratorium ble i juni en del av Ferd Capital sin portefølje, da vi kjøpte 40% av aksjene fra familien Helgheim som fortsatt eier de resterende 60%. Selskapet leverer laboratorietjenester til primærhelsetjenesten og har i 2017 fortsatt den gode volumveksten de har levert de siste årene.

Transaksjoner

I 2017 har Ferd Capital kjøpt seg opp i de børsnoterte selskapene NKT, Nilfisk, Scatec Solar, Benchmark Holding, Boozt og XXL. Ferd Capital ønsker å bidra aktivt til å utvikle selskapene videre.

I det private mandatet har vi kjøpt 40% av Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium og økt vår eierandel i Interwell. Videre har vi gjennom porteføljeselskapene Mestergruppen og Swix gjennomført tre oppkjøp henholdsvis Saltdalsbygg, Pretre og Helsport.

Special Investments har gjennomført tre investeringer i 2017, en direkteinvestering og to investeringer gjennom Broodstock Capital. Alle tre er egenkapitalinvesteringer.

Organisasjon

Ferd Capitals organisasjon investerer gjennom tre investeringsmandater; private selskaper, børsnoterte selskaper og special investments. Ved utgangen av året består forretningsområdet Ferd Capital av 12 ansatte med variert erfaring både fra Ferd og fra andre selskaper.

Fremtidsutsikter

Ferd Capital har en portefølje av sterke selskaper som er godt rustet til fortsatt god verdiutvikling i 2018. Samtidig har Ferd betydelig investeringskapasitet og vil legge stor vekt på å jobbe proaktivt med nye investeringsmuligheter, både som tilleggsinvesteringer til eksisterende porteføljeselskaper og som nye porteføljeselskaper. Ettersom prisingen både på børs og i det private markedet er høy i historisk sammenheng, vil vi også i 2018 ha fokus på muligheter der vi kan utnytte Ferds fortrinn.