Eiendom

Hovedpunkter

God avkastning på 357 MNOK (15 %) i 2017

Foretatt flere realiseringer og nedsalg i porteføljen

Investert i boligutviklingsprosjekter i Ski sentrum

Ferdigstilt kontorbygget Asker Tek i Asker og påbegynt byggearbeidene på kontorbygget Ø16 på Bryn/Helsfyr

1/4

Ferd Eiendom utvikler gode miljøvennlige prosjekter som med sin tilpasning til omgivelsene bidrar til Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

Verdiutvikling

Ved utgangen av 2017 er porteføljens egenkapitalverdi verdsatt til NOK 2,59 mrd. Avkastningen til egenkapitalen i 2017 var på 15 %.

Markedet

2017 ble nok et aktivt år i transaksjonsmarked for næringseiendom med et høyt antall transaksjoner og transaksjonsvolum på linje med fjoråret. Det er fremdeles regionale forskjeller i kontormarkedet hvor områder med mye oljerelatert næringsvirksomhet fremdeles har en høyere kontorledighet og et sterkere prispress på leien enn eksempelvis CBD Oslo. Gjennom året har det blitt registrert økende leiepriser i særlig Oslo sentrum, men også en marginal økning i øvrige områder av Oslo samt vest-korridoren. Medvirkende årsaker har fremdeles vært konvertering fra kontoreiendom til boligeiendom og lav nybygging av kontor som begrenser tilbudet.

Etter at boligmarkedet fortsatte den gode utviklingen fra 2016 i starten av 2017 ble det et skifte med gradvis prisnedgang særlig i andre halvdel av 2017. Bruktboligprisene i Oslo ble redusert med ca 12 % fra februar og ut året, etter en prisoppgang på ca 26 % i 2016. Salgstakten i nyboligmarkedet svekket seg også og de nye boligprosjektene, som ble lansert mot slutten av 2017, ble lansert med et noe lavere prisnivå.

Medvirkende årsaker til boligprisfallet, særlig i Oslo, var blant annet tiltakene myndighetene iverksatte for å forsøke bremse boligprisveksten i form av kredittinnstramminger. Det ble også et økt tilbud av boliger i markedet.

Organisasjon

Ferd Eiendom består av 8 ansatte og er dekket opp på de sentrale fagområdene utvikling/prosjekt, investering/finans, marked/utleie og forvaltning.

Portefølje boligprosjekter

 • Tiedemannsbyen, Ensjø
  Tiedemannsbyen omfatter totalt rundt 1.600 leiligheter, og skal gjennomføres over en periode på ca femten år, hvorav de første ca. 660 utvikles i regi av Tiedemannsbyen DA og de neste ca. 700 i regi av Tiedemannsfabrikken AS.

  Tiedemannsbyen DA eies 50/50 av Ferd Eiendom og Skanska Bolig, mens Tiedemannsfabrikken AS eies 50/50 av Ferd Eiendom og Selvaag Bolig. Resterende eies av Ferd Eiendom alene.

  Petersborgkvartalet, der første trinn av totalt 210 leiligheter ble lansert våren 2013, er nå utsolgt og de siste leilighetene ble overlevert til kjøperne i løpet av 2017.

  Utsiktskvartalet, der første trinn av totalt 258 leiligheter ble lansert høsten 2015, er nå nær utsolgt og bygging er godt i gang. Boligene forventes overlevert til boligkjøperne i 2018 og 2019.

  Tiedemannsfabrikkens første felt (Felt F), der totalt 158 leiligheter ble lansert våren 2016, er nær utsolgt. Byggingen er godt i gang og den gamle Tiedemanns Tobaksfabrik er revet. Boligene forventes overlevert til boligkjøperne i årsskiftet 2018/2019.

  Tiedemannsfabrikkens neste felt (Felt E) på totalt 222 leiligheter er lansert og bygging av første byggetrinn er igangsatt. De første boligene forventes overlevert til boligkjøperne årsskiftet 2019/2020.

  I 2017 valgte Ferd Eiendom og Selvaag bolig å utvide samarbeidet ved å utvikle det neste feltet (Felt G) i Tiedemannsbyen i fellesskap. Dette prosjektet er nå under detaljplanlegging og vil være klart til salgslansering når det er riktig markedsmessig.

  Det ble solgt 109 boliger totalt i Tiedemannsbyen i 2017 mot 383 året før.

 • Bråtejordet, Strømmen
  Ferd Eiendom utvikler et boligområde i samarbeid med Mestergruppen på Bråtejordet like ved Strømmen stasjon. Prosjektet vil omfatte ca. 400 rekkehus/småhus/leiligheter.

  Første salgstrinn ble lansert høsten 2014 og byggestart for de første 40 enhetene var sommer 2015. De første 95 enhetene ble overlevert i løpet av 2017 og resterende 28 enheter på det første feltet (B5) vil overleveres til boligkjøperne i løpet av 2018.

  Det neste feltet (B7) er under detaljplanlegging med forventet salgsstart i første halvdel av 2018.

  Det ble solgt 27 boliger (resterende tilgjengelig for salg) på Bråtejordet i 2017 mot 57 året før. Totalt er det per årsskiftet solgt 123 enheter i prosjektet.

 • Ski sentrum
  Ferd Eiendom er involvert i to større boligprosjekter i Ski sentrum med et potensiale på tilsammen ca 500 boliger i tillegg til butikk/næringslokale og parkering. I løpet av 2017 inngikk Ferd Eiendom avtaler om kjøp av flere sentrale boligeiendommer innenfor de aktuelle planområdene.

  Sentrumsutviklingen og detaljreguleringen er nå i gang av både «Skolekvartalet» og «Trekantkvartalet». «Skolekvartalet» eies 50/50 sammen med Ski Sentrum AS, mens «Trekantkvartalet» eies 100% av Ferd Eiendom.

 • Vestre Billingstad, Asker
  Sammen med flere grunneiere deltar Ferd Eiendom i omreguleringen av vestre del av Billingstadsletta i Asker kommune hvor det vil komme totalt opptil 1.650 boliger. Reguleringsplanen for Vestre Billingstad skal vedtas av Asker kommune i slutten av januar 2018.

  Ferd Eiendom eier Bergerveien 12 som i dag huser ABB som leietaker. På vår eiendom planlegger vi å oppføre ca 420 boliger når leiekontrakten med ABB utløper om noen års tid.

Portefølje næringseiendom

Ferd Eiendom inngikk i starten av 2017 en avtale med Oslo Areal om salg av Strandveien 4,8 og 10 som ligger rett ved Lysaker stasjon. Eiendommen på ca 18.000 kvm med Lundin Norway AS som leietaker, ble solgt til en eiendomsverdi på 922,5 MNOK.

 • Eiendomsutvikling
  Ferd Eiendom har flere pågående kontorprosjekter.

  Asker Tek ble ferdigstilt i desember 2017 med totalt 16.300 kvm kontor i et flerbrukerbygg med Indra Navia som hovedleietaker. Kontorbygget er byggetrinn 3 i Kraglund kontorpark, beliggende rett ved Asker stasjon. Det er lagt spesielt fokus på fremtidens kontorløsninger, med stor fleksibilitet og digitale løsninger. Asker Tek er også et Breeam sertifisert miljøbygg med energiklasse A. 3 nye leiekontrakter ble inngått i 2017, resterende arealer forventes å bli utleid i løpet av 2018.

  Østensjøveien 16 blir et miljøsertifisert kontorbygg på ca 14.000 kvm, sentralt beliggende ved knutepunktet Helsfyr/Bryn i Oslo. Bygging er igangsatt etter at Sophies Minde signerte leiekontrakt på ca 5 000 kvm i 2017. Kontorbygget vil stå ferdig i siste halvdel av 2019.

 • Lager/Logistikk
  Ferd Eiendom, Veidekke og Fabritius inngikk i 2017 et felles samarbeid om å utvikle tomtene henholdsvis Ferd Eiendom og Veidekke var eiere av i Gardermoen Næringspark, gjennom selskapet FFV Gardermoen AS. Etter transaksjonene eier partene 1/3 hver av FFV Gardermoen. Til sammen har tomtene et areal på ca 360 mål og et stort utbyggingspotensial hovedsakelig planlagt til lager, logistikk og kombibygg samt mulighet for plasskrevende varehandel på deler av området.

  Frogn Næringspark, hvor Ferd Eiendom er deleier, har i løpet av 2017 utvidet samarbeidet med å inkludere NHP Eiendom i den videre utviklingen av Frogn Næringspark AS. Til sammen har tomtene et areal på ca 110 mål og et utbyggingspotensial på rundt 40.000 kvm.

  Ferd Eiendom har også to tomter beregnet for lager- og logistikkbygg på Vestby og Mastemyr. Til sammen har tomtene et areal på ca 240 mål og et utbyggingspotensial på rundt 100.000 kvm.

 • Utleie
  Med unntak av de resterende arealene i kontorbygget i Asker, som er ferdigstilt, og kontorbygget under oppføring i Østensjøveien 16 på Bryn/Helsfyr er tilnærmet alle disponible arealer fullt utleid ved inngangen til 2017. Ferd Eiendoms utleieportefølje utgjorde ved årets slutt ca. 145.000 kvadratmeter.

Portefølje finansielle investeringer

Ferd Eiendom vurderer løpende finansielle investeringer i både Norge og utlandet der det underliggende aktivum er eiendom i en eller annen form.

Fremtidsutsikter

I 2018 forventes det en moderat vekst i fastlandsøkonomien, og svak nedgang i arbeidsledighet totalt sett, men med regionale forskjeller.

I Stor-Oslo regionen tror vi at stabil lav arbeidsledighet, utsikter til fortsatt lave renter og utsikter til stigende kontorleier medfører fortsatt høy aktivitet innenfor kontormarkedet. Etter korreksjonen i boligprisene i særlig siste halvdel av 2017, tror vi nå at boligprisene vil stabilisere seg i 2018. Vi tror også at omsetningsvolumene i nyboligprosjektene gradvis vil ta seg opp igjen utover året. Et eventuelt overraskende konjunkturomslag og/eller vesentlig oppgang i rentene vil kunne påvirke utviklingen i mer negativ retning.