Ekstern Forvaltning

Hovedpunkter

2017 var nok et sterkt år i aksjemarkedene og et år preget av historisk lav volatilitet

Avkastningen i 2017 endte på 7,7%, med spesielt sterke resultater for Global Equity mandatet

Utvidelsen av investeringsuniverset til Global Equity mandatet, som nå også inkluderer aksjefond, har vært i hovedfokus i andre halvår av 2017

1/3

Marked

2017 ble et meget sterkt år for de globale aksjemarkedene, som steg 22,4% (MSCI World USD), og hvor samtlige måneder var positive. Foruten det franske presidentvalget i april/mai, var det få geopolitiske hendelser markedet lot seg stresse av. Makroøkonomiske data fortsatt den positive utviklingen, og markedets oppfatning snudde til at man nå var inne i en global synkron vekstperiode. Selv bekymringene om en hard landing i Kina dempet seg, og de de kinesiske aksjemarkedene endte året opp 54%.

Det var et særdeles godt år for teknologiaksjer. Den amerikanske teknologibørsen Nasdaq endte opp 29,6%, ledet an av de amerikanske FAANG aksjene (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google), men måtte se seg slått av de to kinesiske teknologiselskapene Tencent og Alibaba, som doblet seg i verdi.

Det positive sentimentet i markedet bidro til et bra år for stort sett alle risikable aktivaklasser. Økte vekstutsikter og kinesisk vilje til å justere ned egenproduksjon av råvarer av lavere kvalitet, bidro til et bra år for globale råvarer, hvor kopperprisen steg 31,7% og oljeprisen 17,7%. Et fortsatt lavt antall konkurser og et fortsatt lavt rentenivå, bidro til at Barclays internasjonale Investment Grade kreditt obligasjonsindeks (hedget til USD) steg 3% i 2017, mens High Yield obligasjoner steg 8%. Grunnet det lave realiserte volatilitetsnivået i både aksjer og renter, var også det å selge volatilitet en profitabel strategi gjennom året.

De risikofrie amerikanske og tyske statsobligasjonene var derimot ikke så lukrative i 2017. Nedgangen i arbeidsledigheten i Eurosonen og USA akselererte fra 2016, og ved utgangen av året var arbeidsledigheten i USA like lav som under høykonjunkturen på starten av 2000 tallet. Da var styringsrenten til sentralbanken 6,5%, mot dagens 1,5%. Den amerikanske sentralbanken hevet renten tre ganger i løpet av året, mens den europeiske sentralbanken signaliserte redusert kjøp av stats- og kredittpapirer (QE). En investering i tyske og amerikanske statspapirer med 1-3 års forfall ga henholdsvis -0,9% og -0,7% avkastning i 2017.

Resultater

Investeringene hos eksterne forvaltere har som hovedformål å komplettere Ferds direkteinvesteringer. Investeringene fokuserer på strategier, markeder og geografier som bidrar til å diversifisere Ferd sin totalportefølje. Investeringene har varierende nettoeksponering mot markedet, og i sum en lavere risikoprofil enn Ferds samlede investeringsportefølje.

Forretningsområdet hadde en avkastning på 7,8%. Etter et krevende 2016 for flere av våre aksjerelaterte investeringer, ble 2017 et sterkt år for våre long/short aksjefond, som endte opp 17,6%, med en gjennomsnittlig nettoeksponering til markedet på 40%. Eksponering mot Asia var en spesielt sterk bidragsyter. Relative Value porteføljen endte opp 4,8%, og hvor største bidragsyter var et markedsnøytralt aksjefond, som hentet seg kraftig inn etter vanskelig år i 2016. Porteføljens største investering, et multi-strategi fond, la bak seg nok et solid år, og ble nest største positive bidragsyter. På den andre siden var største negative bidragsyter vårt andre multi-strategi fond, hvor vi har igangsatt innløsning.

Global Macro, som består av tre diskresjonære makrofond, hadde en avkastning på 4,5% for året. Etter sterke resultater i årets første ni måneder, ble resultatene i fjerde kvartal trukket ned av en kraftig prisnedgang i stressede statsobligasjoner samt en krevende måned i desember for enkelte valuta- og renteposisjoner.

Global Fund Opportunities var opp 13% for året. Vi investerte i to nye investeringsmuligheter som fokuserer på kjøp av stressede aktiva i nisjer av markedene i henholdsvis Asia og Europa. Investeringstakten i Europa har vært spesielt høy, og kvaliteten på investeringene som er gjort synes å være av god kvalitet.

Allokering

Det var lav omløpshastighet i 2017. Ved inngang til året innløste vi vår investering i reassuranse på bakgrunn av at vi ikke synes prisingen var attraktiv nok til å forbli investert. Kapitalen ble delvis reallokert til eksisterende forvaltere innenfor Global Equity og Macro. Resterende kapital ble allokert til en ny investering i Global Fund Opportunitities.

Ved utgangen av 2017 var forvaltningskapitalen på tvers av de fire mandatene 4,18 milliarder kroner fordelt på 16 forvaltere. Relative Value porteføljen består av åtte fond, og hadde en markedsverdi på 2,05 milliarder. Macro mandatet er konsentrert, med 708 millioner kroner fordelt på tre fond. Innen Global Equity, som også inkluderer aksjefond i sitt investeringsunivers, er vi investert hos tre forvaltere med en samlet markedsverdi på 628 millioner kroner. Markedsverdien til Global Fund Opportunities utgjorde 797 millioner kroner, med utestående kommitteringer på 315 millioner kroner.

Organisasjon

Som følge av at Global Equity sitt investeringsunivers ble utvidet til også å inkludere aksjefond, har vi ansatt en ny person i 2017, som har hovedansvaret for dette. Teamet består nå av tre personer. Siden høsten 2017 har vi fokusert på å kartlegge og analysere aksjefond med asiatisk fokus.