Oppsummering av Ferds 2017 resultat

Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert egenkapital på 32,2 milliarder kroner (28,8 milliarder kroner per 31.12.2016). Avkastningen på 3,7 milliarder kroner, tilsvarende 13,0 prosent, vurderes som et godt resultat for Ferd i 2017.

Avkastningen på Ferd Capitals samlede portefølje ble 21,0 prosent. De fleste av Ferd Capitals privateide investeringer hadde en positiv verdiutvikling i fjor og avkastningen på denne porteføljen ble 29,7 prosent. Ferd oppnådde en avkastning på 15,0 prosent på eiendomsporteføljen. Den viktigste årsaken til resultatet var boligutviklingsprosjektene. For Ferds nordiske børsportefølje ble avkastningen 6,2 prosent i 2017. Ferd Ekstern Forvaltning hadde en samlet avkastning på 7,7 prosent (målt i USD) for deres fire mandater.

I 2017 investerte Ferd 3,1 milliarder kroner. De to største investeringene ble gjort i NKT Holding, et dansk børsnotert selskap, og i Fürst Medisinsk Laboratorium. Høsten 2017 ble NKT Holding splittet i selskapene Nilfisk og NKT. Ferd har realisert eiendommer for over 800 millioner kroner i løpet av året. Et kontorbygg på Lysaker utenfor Oslo var den største realisasjonen til Ferd Eiendom i fjor. Ifra Ferd Invests nordiske aksjeportefølje ble det realisert 1,5 milliarder kroner. I sum ble det i 2017 realisert 0,6 milliarder kroner mer enn det ble investert.

Ved utgangen av fjoråret hadde Ferd en betydelig likviditet tilgjengelig, over 11 milliarder kroner. Kontantbeholdning var på 1,3 milliarder kroner og verdien av Ferds børsnoterte aksjer og likvide hedgefond var ca. 10 milliarder kroner. I tillegg hadde Ferden utrukket låneramme på 6 milliarder kroner.

Fordeling av Ferds foreløpige verdijusterte egenkapital per 31.12.2017:

Ferd Capital

Ferd Capital er en langsiktig investor som arbeider aktivt med porteføljeselskapene i eierperioden for å sikre best mulig verdiutvikling. Forretningsområdet har tre mandater: Privateide Selskaper, Børsnoterte Selskaper og Special Investments. Ferd Capitals største investeringer per 31.12.2017 var Elopak, Aibel, Interwell, Mestergruppen, Swix, Fjord Line, Fürst og Servi samt de børsnoterte investeringene PGS, Scatec Solar, Benchmark Holdings, Boozt, NKT, Nilfisk og XXL.

I Special Investments mandatet kan det investeres i de fleste delene av kapitalstrukturen, og det er ingen krav til eierandeler eller innflytelse. Det ble gjort tre nye investeringer i 2017, porteføljen var ved årsskiftet på totalt 12 investeringer.

Ferd Capitals tre porteføljer ble per 31.12.2017 verdsatt til 18,0 milliarder kroner (12,9 milliarder kroner per 31.12.2016). For nesten alle privateide selskaper var det en god resultatforbedring i fjor sammenlignet med 2016. Elopak, NKT og Nilfisk, Mestergruppen, Swix, og Interwell var de selskapene som bidro mest til den oppnådde avkastningen i fjor. Ferd Capitals avkastning, inklusiv utbytter fra porteføljeselskapene, ble 3,0 milliarder kroner.

Ferd Capitals investeringer var fordelt slik mellom de tre mandatene per 31.12.2017:

Ferd Invest

Ferd Invest er en finansiell investor som investerer i børsnoterte nordiske aksjeselskaper. Målsetningen er å oppnå en avkastning som er høyere enn en nordisk aksjeindeks. Ferd Invests mandat har ikke begrensninger med hensyn til allokeringer mellom land og sektorer. Porteføljen er konsentrert og forventes å avvike betydelig fra referanseindeksen.

Per 31.12.2017 var porteføljen 4,0 milliarder kroner (5,3 milliarder kroner per 31.12.2016). Det er allokert 1,5 milliard kroner ut av porteføljen i løpet av året. Ferd Invest har i 2017 oppnådd en avkastning på 235 millioner kroner, tilsvarende 6,2 prosent. Sammenlignet med referanseindeksen var det en mindreavkastning på 12,4 prosentpoeng. De største investeringene ved årsskiftet var Autoliv, Novo Nordisk, Nokian Renkaat, Norwegian Air Shuttle og Aker Solutions.

Porteføljen hadde per 31.12.2017 følgende fordeling mellom de nordiske børsene:

Ferd Ekstern Forvaltning

Ferd Ekstern Forvaltning består av de fire mandatene Relative Value, Macro, Global Equity og Global Fund Opportunities. Målet med porteføljene er å oppnå en god risikojustert avkastning over tid, både sammenlignet med markedet og i absolutt forstand.

Markedsverdien på Ferd Ekstern Forvaltnings porteføljer per 31.12.2017 var 4,2 milliarder kroner. Porteføljene hadde i 2017 en samlet avkastning på 7,7 prosent (målt i USD), porteføljene måles og følges opp i amerikanske dollar. Avkastningen var god for alle porteføljene sammenlignet med deres relevante markeder. Absolutt sett var det Global Equity-porteføljen som hadde høyest verdistigning i 2017 med en avkastning på 17,6 prosent (målt i USD).

Forretningsområdet hadde per 31.12.2017 følgende fordeling mellom mandatene:

Ferd Eiendom

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor. Forretningsområdet utvikler boligprosjekter, nye kontorbygg og lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer, samt forvaltning av forretningsområdets kontor- og kombinasjonsbygg.

Ferd Eiendoms verdijusterte egenkapital ble målt til 2,6 milliarder kroner ved årsskiftet. Avkastningen på porteføljen ble 365 millioner kroner, tilsvarende 15,0 prosent. Resultatet skyldes i hovedsak utviklingen i boligprosjektene hvor flere milepæler ble oppnådd og direkteavkastningen ifra utleieeiendommene.

Ferd Eiendoms største boligprosjekt, Tiedemannsbyen, ligger på Ensjø i Oslo. Prosjektet omfatter totalt rundt 1 600 leiligheter. Det er lansert ett nytt byggetrinn i fjor i dette prosjektet.

Eiendomsporteføljen per 31.12.2017 fordelt mellom segmentene:

Ferd Sosiale Entreprenører

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale entreprenører med målbare sosiale resultater og bidrar til å styrke deres marked. FSE bidrar med kapital, kompetanse og nettverk til selskapene i et aktivt partnerskap med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner. Fokus er på den doble bunnlinjen, det vil si at selskapene må ha en sosial drivkraft men også være eller kunne bli økonomisk bærekraftige.

En viktig og stor satsning for FSE i 2017 var oppbygningen av et akseleratorprogram med samfunnseffekt for sosiale entreprenører – Social StartUp. I fjor kom det tre nye bedrifter inn i porteføljen; Atlas Kompetanse, Generasjon M og Gammel Nok. I FSEs portefølje er det nå åtte sosiale entreprenører.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i fond kjøpt i annenhåndsmarkedet og eksternt forvaltede private equity fond. For porteføljen av fond kjøpt i annenhåndsmarkedet var avkastningen på 15,0 prosent i 2017. Ferd fikk utbetalt over 800 millioner kroner fra disse to porteføljene. I øvrig virksomhet inngår også konsernkostnader og resultatet av de finansielle instrumentene som benyttes for å håndtere Ferds valutaeksponering.