Sosiale Entreprenører

Hovedresultater

EVPA konferansen gjennomført; Norges første og største toppmøte for venture -filantroper og sosiale investorer

Gammel Nok tatt opp i portefølje som vår andre egenkapitalinvestering

Kjør for livet kjøpt opp av Aberia som ønsker å spre dem via sitt eierskap. Dette er det andre selskapet fra vår portefølje som ekspanderer videre via en privat aktør

Lansert Social StartUp, et akseleratorprogram med samfunnseffekt – skreddersydd for å gjøre nystartede sosiale entreprenører med dobbel og trippel bunnlinje økonomisk bærekraftige på et tidligere tidspunkt

Motitech med sin innovative løsning for å motivere eldre til å trene ble Årets Sosiale Entreprenør – nå venter markedsekspansjon

1/5

2017 Oppsummert

2017 ble året FSE utfordret politikerne med de sosiale resultatene til våre sosiale entreprenører og spilte opp til politisk debatt på Litteraturhuset i Oslo. Det ble også året for Norges første og største europeiske toppmøte for venture-filantroper og sosiale investorer. Og ikke minst ble 2017 året da FSE lanserte Social StartUp, et akseleratorprogram med samfunnseffekt.

FSE porteføljen har også i 2017 utviklet seg med opptak av nye innovative selskaper. Vi har også i år brukt egenkapitalinvestering som et finansieringsinstrument og et av selskapene i porteføljen har blitt løftet videre av en annen privat aktør.

2017 ble også året da Stortinget besluttet at effektkontakter skal testes ut i det norske markedet, og FSE har mandat til å investere i effektkontrakter. Videre har FSE fortsatt sitt gode samarbeid med KS, vært en viktig bidragsyter på konferansen «Fremtidenes Kommuner 2017», og inngått en nybrotts samarbeidsavtale med Bærum kommune med formål om å bygge marked for sosiale entreprenører inn i kommunen.

2017 ble også året da Stortinget besluttet at effektkontakter skal testes ut i det norske markedet, og FSE har mandat til å investere i effektkontrakter.

Markedet

Økosystemet til de sosiale entreprenørene har blitt viet oppmerksomhet via flere kanaler i 2017:
  • På øverste nivå ble rammesetterne utfordret til politisk debatt om sosialt entreprenørskap på Litteraturhuset. Politikerne kan spille en viktig rolle for å løse opp noen av barrierene som sosiale entreprenører møter og bidra til en raskere modning av markedet. Tydelige krav fra stortingspolitikere om endringsvilje og krav om å legge til rette for samarbeid med sosiale entreprenører – for å sikre at innbyggerne får de beste løsningene – vil være viktig.
  • På et mer utøvende og praktisk nivå har FSE i 2017 fortsatt en tett og nær dialog og samarbeid med KS. I 2016 lanserte Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner departementets «kokebok» for sosiale entreprenører i kommunen, utarbeidet i samarbeid med FSE og KS blant andre. I 2017 har FSE og KS sammen tatt dette arbeidet videre og utarbeidet et workshopmateriale som kan brukes av kommunalt ansatte sammen med sosiale entreprenører for å sammen kunne identifisere hvordan de best kan samarbeide, og identifisere hvilke barrierer som eventuelt må overkommes for å kunne etablere et samarbeid. Målet med å avholde slike workshops mellom sosiale entreprenører og kommune-Norge er å øke forståelsen for hverandres arbeidsmetoder, beslutningsprosesser og løsninger – og således tilrettelegge og bidra til et økt samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører.
  • Som følge av viktigheten av et nært samarbeid mellom kommunene og de sosiale entreprenørene, var FSE også sterkt tilstede på konferansen Fremtidens Kommuner 2017 (Arendalskonferansen). Denne konferansen har fra 2001 utviklet seg til en innovativ møteplass som for kommunene hvor viktige spørsmål knyttet morgendagens utfordringer settes på agendaen. Konferansen har knyttet til seg samarbeidspartnere fra næringsliv, akademia og det offentlige, og dette har gitt ekstra dimensjoner til konferansen. FSE-direktør Katinka Greve Leiner fungerte i 2017 og 2016 som konferansier og også flere sosiale entreprenører fikk presentert seg på scenen. Det ble arrangert speed-dating mellom sosiale entreprenører og deltakere på konferansen, og det ble arrangert workshops hvor materiale tilhørende Inspirasjonsheftet (omtalt ovenfor) ble benyttet.
  • I 2017 har også FSE forsøkt å tilrettelegge for samarbeid mellom sosiale entreprenører og kommuner på en enda mer konkret måte; ved å inngå en samarbeidsavtale med Bærum kommune. Avtalen er tegnet med Bærum kommunes innovasjonsavdeling og i korte trekk går den ut på at vi sammen skal forsøke å teste ut samarbeid med tre sosiale entreprenører i FSE sin portefølje i løpet av 2017/18. Vi kom godt i gang med samarbeidet i 2017 og allerede fått interessante erfaringer og læringspunkter. Vi har stor tro på at vi i 2018 vil få testet ut et samarbeid med flere av våre entreprenører i praksis, og at dette vil kunne bane vei for flere samarbeid. Eksempelets makt kan ha stor effekt og vi har tro på at ved å kunne konkret vise til samarbeid som fungerer, og ikke minst kunne forklare hvordan man gikk frem for å oppnå samarbeidet (innkjøpsprosess, involverte parter, avtaleverk osv.), vil vi kunne bidra til at flere sosiale entreprenører kan inngå samarbeid med både Bærum kommune og andre kommuner i fremtiden.

En viktig hendelse i 2017 som kan komme til å påvirke markedet for sosiale entreprenører var et Stortingsvedtak om å teste ut effektkontrakter i 2018. I en effektkontrakt finansierer private investorer et tiltak med et fastsatt resultatmål, og blir tilbakebetalt av det offentlige om målene nås. Myndighetene betaler kun hvis resultatene oppnås og investorene tjener kun dersom samfunnet også gjør det. På denne måten kan effektkontrakter være en alternativ modell for offentlig-privat samarbeid med fordeling av ansvar og risiko. Modellen vektlegger resultater av tiltak fremfor aktiviteter og ressursinnsats, og gjør det mulig å teste nye tiltak og løsninger raskere. Spesielt i Finland er effektkontrakter testet over flere år med stor suksess og vi håper å kunne skrive i 2018 oppsummeringen at den første effektkontrakten er testet i Norge. FSE har mandat til å investere i effektkontrakter og er spent på om en egnet og god mulighet vil komme i 2018.

Porteføljen

Ved utgangen av 2017 har vi åtte aktive porteføljebedrifter med oss, hvorav tre av selskapene kom inn i løpet av 2017; Atlas Kompetanse og Generasjon M er nye på grunntrinn, mens Gammel Nok er vår andre egenkapitalinvestering gjennom tidene:

Atlas Kompetanse: Atlas Kompetanse forebygger utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn gjennom å styrke dialogen mellom nyankomne foreldre og det norske velferdssystemet. Konsulentene i Atlas Kompetanse har flerkulturell kompetanse og snakker samme språk som foreldrene. Konsulentene har også faglig bakgrunn som lærere, sosionomer, barnevernspedagoger og samfunnsvitere. Selskapets gründere er Saad Yusuf Hashi og Firdawsa Ahmed som fikk ideen etter å ha jobbet i Oslo kommune og sett behovet for økt systemforståelse for mennesker som er nye i Norge.

Generasjon M: Generasjon M skaper relasjoner mellom generasjoner ved å tilby besøkstjenester til sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende. Besøksvennene er ungdommer mellom 14 og 20 år som gjennomfører aktiviteter for eldre, individuelt eller i grupper. Gjennom besøkene blir ungdommene og de eldre kjent med hverandres ved å dele kunnskap, interesser og erfaringer. Selskapet ble startet som en ungdomsbedrift og driftes nå videre av to av de opprinnelige gründerne; Anne Stine Hole og Christina Væting Nergård.

Gammel Nok: I 2015 ble Gammel Nok kåret til Årets Sosiale Entreprenør og i 2017 gikk FSE inn på eiersiden i selskapet. Selskapet leverer rådgivning, opplæring og fasilitering knyttet til vekst og omstilling av seniorer. Videre leverer de seniorbemanning til midlertidige og faste stillinger i offentlig og privat sektor, samt seniorer som bistår med praktisk hjelp i hjemmet, både ute og inne. Truls Nordby Johansen er selskapets gründer og fikk ideen til selskapet etter at hans far ble førtidspensjonert.

Tre nye selskap har kommet til, og samtidig har to av våre selskap gått over i Alumni-porteføljen: Kjør for Livet og Lærervikaren. Kjør for Livet ble kjøpt opp av Aberia, og vi synes det er et godt tegn at en privat aktør ønsker å gå inn på eiersiden i en sosial entreprenør for å videreutvikle og skalere deres gode løsning for å hjelpe ungdom. Vi i FSE ser at vi kan ha en viktig rolle inn mot private aktører ved å vise hvordan vi jobber med våre sosiale entreprenører for å måle og styre etter sosiale resultater. Vårt – og en sosial entreprenørs – tankesett er at strategiske og operasjonelle beslutninger skal tas for å optimalisere den sosiale effekten selskapene skaper – og at dette skal gjennomsyre selskapenes måte å jobbe på og styres etter.

EVPA-konferansen

I 2017 ble vår årlige SosEnt-konferanse erstattet med EVPA-konferansen og konferansen ble derfor et europeisk toppmøte for venture filantroper. EVPA (European Venture Philanthropy Association) er en europeisk paraplyorganisasjon for investorer som først og fremst vektlegger at investeringen bidrar til sosial verdiskapning, men også gir økonomisk avkastning. Hvert år arrangerer EVPA en konferanse for sine medlemmer på ulike lokasjoner i Europa og i år falt valget på Oslo. FSE har over flere år vært medlemmer i EVPA og er også en viktig bidragsyter inn i organisasjonen hvor FSE-direktør Katinka Greve Leiner sitter i styret. At konferansen i år ble lagt til Oslo oppleves som en anerkjennelse av arbeidet som gjøres i Norge og et av temaene som ble vektlagt på konferansen var den nordiske velferdsmodellen.

Konferansen samlet over 540 deltakere og over 100 deltakere fra Norge. For norske investorer var dette en sjelden mulighet til å lære mer om hva som foregår innenfor impact investing og sosialt entreprenørskap utenfor Norge. Internasjonalt er det en voksende trend at både private og institusjonelle investorer søker sosial effekt i tillegg til tradisjonell økonomisk fortjeneste, parallelt med at de også vil gjøre sine sosiale bidrag mer forretningsmessige. FSE har tro på at det ligger et stort potensial også i Norge, spesielt for finansielle stiftelser og fond – og vi var derfor svært glade for at vi på vertskapssiden hadde med oss Oslo Kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og TD Veen som samarbeidspartnere. Tusen takk for deres bidrag.

Til tross for annerledes innretning på konferansen i år gikk kåringen av Årets Sosiale Entreprenør av stabelen nesten som tidligere. Men i tråd med en europeisk overbygging på konferansen ble søknadene vurdert av europeisk jury, samtidig som det ble lagt spesielt vekt på entreprenørenes skalerbarhet og mulighet for vekst utenfor Norge. Målet var å utfordre norske sosiale entreprenører til å tenke større omkring hvilket potensiale de har og gjennom en internasjonal konferanse gi dem et viktig utstillingsvindu.

De fem nominerte til prisen ble Motitech, Dråpen i Havet, Chooose, Braive og Nyby, og Motitech med en innovativ løsning for å motivere eldre til å trene ble den heldige vinneren. Motitechs løsning, døpt Motiview, består av en skjerm som viser motivasjonsfilmer, kombinert med en brukertilpasset ergometersykkel for eldre og demente. Skjermen gir tilgang til et landsdekkende filmbibliotek som gjør det mulig å vise film utvalgt for hver enkelt bruker. Motitechs teknologi er i bruk i 40 kommunale institusjoner i Bergen og rundt 140 totalt i Norden. Nå står andre deler av verden for tur. FSE gratulerer Motitech så mye med seieren.

I 2017 ble vår årlige SosEnt-konferanse erstattet med EVPA-konferansen og konferansen ble derfor et europeisk toppmøte for venture filantroper.

Social StartUp

En viktig og stor satsning i 2017 er oppbygningen av et akseleratorprogram med samfunnseffekt for sosiale entreprenører – Social StartUp. Social StartUp er et skreddersydd program for å bidra til at nystartede entreprenører med dobbel eller trippel bunnlinje skal bli økonomisk bærekraftige på et tidligere tidspunkt. Programmet ble lansert i oktober 2017 og er et samarbeid mellom FSE og SoCentral. Programmet bygger på en velprøvd modell fra Den Sociale Kapitalfonden (SKF) i Danmark og SKF er også en viktig samarbeidspartner ved utrullingen i Norge.

Søknadsfristen for å delta i programmet gikk ut i november 2017, og entusiasmen og interessen har vært uventet stor – langt over 100 selskaper søkte om deltakelse i programmet. 30 av disse har blitt valgt ut til å delta på en tre dager lang bootcamp i januar 2018, hvor igjen 10 blir utvalgt til å delta i det videre seks måneders lange akseleratorprogrammet. Viktige stikkord om innhold og oppfølging for disse 10 selskapene er en egen dedikert forretningsutvikler som gir ukentlig «skulder ved skulder» oppfølgning, felles camper med relevant faglig og praktisk innhold, kapital, nettverk og tilgang til mulige samarbeidspartnere. Vi er spent på resultatet av denne satsingen i 2018.

En viktig og stor satsning i 2017 er oppbygningen av et akseleratorprogram med samfunnseffekt for sosiale entreprenører – Social StartUp.

Organisasjon

Forretningsområdet har i 2017 bestått av 4,7 årsverk, fordelt på fem fast ansatte. Staben bestod av 3 kvinner og 2 menn. Vi ser at den økte bemanningen har medført at vi har kunnet jobbe tettere med entreprenørene enn vi har gjort tidligere. Det har også medført at vi har kunnet styrkes satsningen på det å bygge markedsplassen for sosiale entreprenører samt at vi har kunnet bruke tid på å jobbe med andre potensielle investorer.

Fremtidsutsikter

Sosialt entreprenørskap er et område i vekst internasjonalt og med en stadig økende interesse også i Norge. Internasjonalt ser vi fremvekst av «impact investing» blant flere investorer, og det er også økende interesse for dette i Norge, selv om vi gjerne skulle sett at både private og institusjonelle investormiljøet var enda mer fremoverlente på dette området.

Stortingets vedtak om å utforske mulighetene for effektkontrakter i 2018 kan representere en spennende mulighet for sosiale entreprenører i Norge. Det ligger store muligheter for sosiale entreprenører og for velferds-Norge dersom vi klarer å legge til rette for innovasjon i velferdstilbudet. Vi er opptatt av at det måles sosial effekt for de som mottar tjenestene både i innkjøpsprosesser og tiltaksutforming.

FSE opplever som tidligere år stor pågang fra andre aktører som ønsker å lære av våre erfaringer og samarbeide om mulige prosjekter. Vi har valgt å prioritere miljøer og personer der vi mener det er et stort potensiale for handling og effekt, i en positiv retning for sosialt entreprenørskap. Samtidig har vi tro på at etableringen av Social StartUp kan bidra til å både utvikle økosystemet rundt de sosiale entreprenørene og selvfølgelig bidra til å løfte frem flere bærekraftige sosiale entreprenører. Vi har store ambisjoner om at Social StartUp skal bli både landsdekkende og også kanskje et nordisk program i fremtiden.

Fra tidligere å ha et spesielt fokus på «barn og unge» fokuserer vi nå primært (men ikke utelukkende) på følgende fire hovedområder: «Tidlig start (forebygging)», «Kunnskap bygger», «Arbeid adler» og «Gammel og god».