Styrets Årsberetning

For Ferd ble 2016 et godt år med en avkastning på 9,4 % eller 2,5 milliarder kroner, omtrent det vi har hatt i gjennomsnitt over de siste 10 år. Det var spesielt Ferd Eiendom og Ferd Capital som bidro til det gode resultatet i 2016 med hhv 35 % og 18 % avkastning.

Vi har bevisst ikke et overordnet syn på retningen på markedsutviklingen. Likevel har vi i 2016 ikke ønsket å øke Ferds risikonivå. Aktivitetsnivået var meget høyt i alle forretningsområdene, og vi har gjort mange lovende investeringer i 2016. Ferd Capital investerte for ca. 2,2 milliarder kroner. I tillegg kommer de investeringer som ble gjort direkte av porteføljeselskapene. Ferd Eiendom har i 2016 investert for ca. 450 millioner kroner. Egenkapitalen til investeringene ble i det vesentlige finansiert gjennom realisering av andre investeringer slik at Ferds totale risikonivå var uendret gjennom 2016. Vi har i 2016 også vært opptatt av å beholde vår sterke likviditet. Ved utgangen av året hadde vi en samlet tilgjengelig likviditet i form av bankinnskudd, likvide investeringer og trekkfasilitet på nesten 14 milliarder kroner.

Et viktig mål for risikostyringen i Ferd er at resultatene skal gi grunnlag for en stabil og god utvikling i tråd med vår visjon. I forretningsområdene varierer resultatene fra år til år, men god spredning av risiko samt en balanse som gir mulighet for raskt å kunne tilpasse oss endrede markedsforhold, har gitt stabilitet og vært viktig for Ferds utvikling. Den årlige avkastningen siste 10 år har vært 9 %, noe vi kan si oss fornøyd med gitt markedsforholdene og det lave rentenivået vi har hatt i store deler av denne perioden.

Et viktig mål for risikostyringen i Ferd er at resultatene skal gi grunnlag for en stabil og god utvikling i tråd med vår visjon.

Ferd Capitals gode avkastning på 18 % reflekterer en sterk verdiutvikling i flere av porteføljeselskapene. Todelingen i norsk økonomi har vært tydelig også i 2016, og dette reflekteres i Ferd Capitals selskaper. Selskapene som driver innenfor olje og offshore, er blitt rammet av det lave aktivitetsnivået i denne sektoren, mens selskapene som er rettet mot andre markeder som for eksempel innenlandsk konsum i Norge, har opplevd sterke markeder og god verdiutvikling.

I det norske markedet for kjøp av virksomheter er det sterk konkurranse. Det lave rentenivået og god tilgang på kapital har medført at investorer er villige til å akseptere lave risikopremier. Gjennom å utnytte våre fortrinn som evne til langsiktighet og fleksibilitet, har vi likevel nådd frem i flere av de transaksjonene vi har vært involvert i. Ferd har gjennom Ferd Capital gjort to store investeringer i børsnoterte foretak i 2016; Scatec Solar og det UK baserte selskapet Benchmark Holdings. I tillegg har vi økt eierandelen i PGS i forbindelse med en kapitalutvidelse i selskapet. Vi mener at børsnoterte selskaper representerer attraktive investeringsmuligheter der Ferd Capital kan utnytte sin kompetanse på selskapsanalyse og aktivt eierskap.

I det norske markedet for kjøp av virksomheter er det sterk konkurranse. Det lave rentenivået og god tilgang på kapital har medført at investorer er villige til å akseptere lave risikopremier.

Aibel var tidlig ute med å tilpasse kapasitet og kostnader til lav oljepris og redusert aktivitetsnivå og har gjennom styrket konkurransekraft vunnet flere store oppdrag. Mot slutten av 2016 vant selskapet fire viktige kontrakter med en samlet verdi på i overkant av fem milliarder kroner.

Interwell har i 2016 gjennomført et omfattende forbedringsprogram og har hatt en positiv utvikling i Nordsjøen og i Nord-Amerika. Et lovende område for Interwell er markedet for permanent stenging av olje- og gassbrønner. Selskapet har i 2016 tatt nye viktige steg i videreutvikling og kommersialisering av sin egenutviklede teknologi for dette store markedet.

Servi er det selskapet i Ferd Capitals portefølje som har blitt hardest rammet av oljeprisfallet. Det har vært nødvendig å iverksette omfattende kostnadsreduksjoner for å sikre lønnsomhet og konkurransekraft.

Mestergruppen hadde meget god vekst i omsetning og lønnsomhet i 2016 som skyldes både oppkjøp av virksomhet og god drift. De to medlemseide kjedene XL-Bygg og Byggtorget ble en del av Mestergruppen i løpet av året. Vi mener oppkjøpene vil skape betydelige verdier gjennom økte volumer, effektivisering av driften og synergiuttak.

Elopak har hatt en tilfredsstillende resultatvekst gjennom 2016. De senere års investeringer i det aseptiske markedet samt en ny fabrikk i Canada, begynner nå å gi resultater.

Swix fikk også et godt resultat i 2016. Oppkjøpet av sykkelleverandøren HardRocx og vekst i outdoor-segmentet gjennom merkevarene Ulvang og Lundhags har bidratt til å gjøre Swix mindre avhengig av gode snøforhold.

Også Fjord Line hadde et tilfredsstillende år i 2016 med passasjervekst, god effekt av in-sourcing av tax-free driften og tillatelse til å frakte innenriks passasjerer og cargo mellom Bergen og Stavanger.

Ferd Eiendom hadde et historisk godt år i 2016. Det lave rentenivået bidro til høy etterspørsel etter boliger. Kombinert med lavt tilbud av boliger ga dette en meget sterk boligprisvekst og dermed økt lønnsomhet og verdi på våre boligprosjekter. I 2016 solgte Ferd Eiendom 440 leiligheter hovedsakelig i Tiedemannsbyen på Ensjø i Oslo. Ferd Eiendoms næringseiendommer hadde også en god utvikling i 2016. Samlet hadde Ferd Eiendoms portefølje en egenkapitalverdi ved utgangen av 2016 på ca. 3,0 milliarder kroner etter en avkastning i 2016 på 750 millioner kroner.

Ferd Eiendom hadde et historisk godt år i 2016.

Ferd Invest har en portefølje av nordiske aksjer med hovedvekt på selskaper notert i Oslo og Stockholm. Ved utgangen av 2016 hadde porteføljen en markedsverdi på ca. 5,3 milliarder kroner. Avkastningen i 2016 var på 0,6 %. Målt mot Ferd Invests referanseindeks var avkastningen ikke tilfredsstillende. Avkastningen siste 5 årene har imidlertid gitt en årlig meravkastning på 0,7 %.

Ferds Hedgefondportefølje utgjorde ved utgangen av 2016 ca. 3,4 milliarder kroner. Porteføljen falt 1,5 % målt i USD i 2016 mens referanseindeksen steg 1,9 %. Det absolutte og relative resultatet er i hovedsak drevet av svake resultater for porteføljens aksjestrategier hvor sterk rotasjon mellom sektorer i aksjemarkedene bidro til at det ble et krevende år for flere av våre aksjeforvaltere. Ferd Hedgefond har de siste 5 årene hatt en årlig meravkastning på 0,4 % i forhold til referanseindeksen.

I mars 2017 besluttet styret å ansette Morten Borge som min etterfølger som konsernsjef. Morten har vært i Ferd i snart 9 år og kjenner Ferds eiere, virksomhet og organisasjon godt. Eierne og alle ansatte i Ferd kan derfor være trygge på at den nye lederen står for det verdigrunnlaget Ferd er tuftet på.