Invest

Hovedpunkter

Sterkere børser enn vi forventet ved inngangen til året

Likviditetsdrevet marked dominert av ETFer (Exchange Traded Funds)

Høyt prisede selskaper har blitt priset enda høyere, så lenge nyhetene har vært positive

Ferd Invests portefølje ga positiv avkastning, men betydelig mindre enn markedet

1/4

Marked

Markedene i 2017 har vært sterke jevnt over, hvilket har vært drevet av god makro og fortsatt lav rente, med den konsekvensen at tilflyt av penger inn i aksjemarkedet har vært høy. «Passiv» kapital gjennom investeringer i ETFer har økt i omfang, noe som har medført at det hovedsakelig har vært de største selskapene som på globalt og nordisk nivå har drevet oppgangen. På sektornivå er det først og fremst retail som har utmerket seg, og da i negativ forstand. Mange mindre selskaper har også gitt god avkastning, men da drevet av selskapsspesifikke hendelser i større grad enn for de største selskapene, som har gitt god avkastning så lenge det har vært fravær av dårlige nyheter.

Avkastning

Avkastningen til Ferd Invests portefølje ble 6,2 % i 2017, noe som var 12,4 %-poeng mindre enn vår referanseindeks. De største bidragsyterne til den negative relative avkastningen var investeringene i Norwegian, Opera Software, HM, ThinFilm og Cxense, i tillegg til negativ effekt av svekket NOK og SEK. Ca 80% av porteføljen har gjennom året vært i Norge og Sverige. Ferd Invests beste investeringer i 2017 var Novo Nordisk, Hexagon, Thule, Stora Enso, Dometic og Modern Times Group.

Ferd Invest har en konsentrert portefølje og aktiv andel på hele 90%. Sistnevnte innebærer at kun 10% av porteføljen inngår i referanseindeksen, og således må man periodevis påregne betydelige avvik i relativ avkastning, spesielt når samvariasjonen mellom enkeltaksjer er lav. Det er en målsetning at porteføljen skal være konsentrert og bygget opp av enkeltinvesteringer uten å ta hensyn til referanseindeksens sammensetning i særlig grad. På den måten skal valg av gode enkeltaksjer over tid skape høyere avkastning enn markedet. I et år som 2017 hvor porteføljen hadde en klar overvekt av aksjer med svak utvikling blir mindreavkastningen stor og ytterligere forsterket av den kraftige oppgangen i det generelle aksjemarkedet.

De siste 5 årene har aksjeporteføljen til Invest gitt nær 17% i årlig avkastning, Dette er meget solid og høyere enn det man kan forvente i en periode med relativt lav økonomisk vekst og inflasjon. Det nordiske aksjemarkedet har også hatt en sterk verdiutvikling i denne perioden, og oppnådd en årlig avkastning på hele 20%. Som grafen over viser har referanseindeksen rykket fra porteføljen til Ferd Invest i løpet av de siste 12-18 månedene, og hovedforklaringen til dette er som nevnt over at vi har hatt for mange aksjeinvesteringer hvor avkastningen så langt ikke har holdt tritt med markedet.

Porteføljen

Ved utgangen av året hadde porteføljen en markedsverdi på NOK 4 milliarder. Investeringene er fordelt på de tre skandinaviske børsene, samt den finske børsen. De største investeringene ved årsskiftet var Autoliv, Novo Nordisk, Nokian Renkaat, Norwegian Air Shuttle og Aker Solutions. Det ble i 2017 allokert ut NOK 1,5 milliarder av porteføljen.

Organisasjon

Det er i dag to ansatte i Ferd Invest, og teamet består av Lars Christian Tvedt og Nicolay Mylén. Are Dragesund flyttet over til Ferd Capital i august 2017.